ขอเชิญสมัครขอใช้/ต่ออายุ เครื่องหมาย Thai Select

หนังสือขอเชิญสมัคร


เอกสารแนะนำ


Information sheet

หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมาย Thai Select

ใบสมัคร (ภาษาไทย)


Application form (English)


รายชื่อร้านอาหาร Thai Select ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์


bottom banner 2
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com