บุคลากรนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ

เอกอัครราชทูต

ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

sunanta@thaiwto.com

 
นางสาวปิยนารถ วัฒนาศิริ

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

piyanart@thaiwto.com
นางสาวอุศณา พีรานนท์์์

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

usana@thaiwto.com
นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

akrapong@thaiwto.com

 
นายพรเทพ  ศรีธนาธร

อัครราชทูตที่ปรึกษา

pornthep@thaiwto.com


นางสาวนวรัตน์  ตันกมลาสน์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

navarat@thaiwto.com

 
นางกมลทิพย์ พสุนธรากาญจน์ จะนู

ที่ปรึกษา

kamontip@thaiwto.com


นายอัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์

ที่ปรึกษา

arkkapat@thaiwto.com

 
นายสุดเขต บริบูรณ์ศรี

ที่ปรึกษา

sudkhet@thaiwto.com
นางดวงกมล คาร์พินสกี

ที่ปรึกษา

duangkamol@thaiwto.com

นางนิภา แก้วศรีจันทร์

เลขานุการโท

nipha@thaiwto.com

 
bottom banner 2
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com