ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

บุคลากรนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ

เอกอัครราชทูต

ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

sunanta@thaiwto.com

 
นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

paisan@thaiwto.com
นางสาวปิยนารถ วัฒนาศิริ

อัครราชทูต

รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

piyanart@thaiwto.comนายพรเทพ  ศรีธนาธร

อัครราชทูตที่ปรึกษา

pornthep@thaiwto.com
นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

akrapong@thaiwto.com

 นางสาวนวรัตน์  ตันกมลาสน์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

navarat@thaiwto.com 

นายอัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์

ที่ปรึกษา

arkkapat@thaiwto.com
นายสุดเขต บริบูรณ์ศรี

ที่ปรึกษา

sudkhet@thaiwto.com 

นางดวงกมล คาร์พินสกี

ที่ปรึกษา

duangkamol@thaiwto.com
นางกมลทิพย์ พสุนธรากาญจน์ จะนู

ที่ปรึกษา

kamontip@thaiwto.comนางนิภา แก้วศรีจันทร์

เลขานุการโท

nipha@thaiwto.com
 
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com