ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

รายนามเอกอัครราชทูตในอดีตถึงปัจจุบัน
ฯพณฯ ดนัย ดุละลัมพะ

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙

 
ฯพณฯ เกริกไกร จีระแพทย์

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒

 
ฯพณฯ อภิรดี ตันตราภรณ์

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕

 
ฯพณฯ พวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙

 
ฯพณฯ ธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓

 
ฯพณฯ กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕

 
ฯพณฯ วีระชัย นพสุวรรณวงศ์

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖

 
ฯพณฯ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

 
ฯพณฯ  บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ฯพณฯ  สุนันทา กังวาลกุลกิจ

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน


The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com