ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

กรณีพิพาทใน WTO

กรณีพิพาทที่น่าสนใจ

กรณีพิพาทที่เสร้จสิ้นกระบวนการแล้ว

กรณีพิพาทที่อยู่ในกระบวนการกลไกระงับข้อพิพาท
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com