บทความ


ประเทศไทยควรจะเข้าเป็นภาคีของความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมทั้งกรณีเช่า เช่าซื้อด้วย) ในภาครัฐของ หรือ Government Procurement Agreement (GPA) ของ WTO

บทเรียนจากการที่รัฐบาลไทยแพ้คดีนักลงทุนกรณี Walter Bau ถึงเวลาหรือยังที่ส่วนราชการไทยจะมีที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ
(อทป. สรยุทธ  ชาสมบัติ)


A Reflection on the Selection of the Appellate Body Membership
(อทป. สรยุทธ  ชาสมบัติ)ไทยพร้อมที่จะเจรจาความเมือง หรือโกอินเตอร์ เรื่องการค้าและการพัฒนาหรือยัง หรือเราพอใจที่จะเป็นผู้ดู ?
(อทป. สรยุทธ  ชาสมบัติ)


บทความ "ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก" โดย อท. พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์bottom banner 2
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com