ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

รู้จัก WTO

องค์การการค้าโลกคืออะไร
ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTO

การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก WTO ทำให้มีตลาดที่เปิดกว้างขึ้น โดยสามารถทำการค้ากับประเทศสมาชิกอื่นในทุกภูมิภาคทั่วโลกได้อย่างเสรีและเป็นธรรมยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักการและกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศของ WTO ช่วยในการลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี รวมทั้งช่วยสร้างความโปร่งใสในระบบการค้า อันเป็นการเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ค้าและผู้ลงทุน ทำให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าล่วงหน้าได้ และทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกจากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นและราคาถูกลง
นอกจากนี้การมีกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO ทำให้ประเทศสมาชิก รวมทั้งไทย มีสิทธิขอให้มีการตัดสินข้อพิพาทโดยฝ่ายที่สาม กล่าวคือ คณะผู้พิจารณา (Panel) และสามารถอุทธรณ์คำตัดสินของคณะผู้พิจารณาต่อองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ในกรณีที่สมาชิกเห็นว่า อีกฝ่ายใช้มาตรการที่กีดกันหรือบิดเบือนการค้าและขัดกับความตกลงในกรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับประโยชน์และชนะคดีที่ประเทศอื่นๆ กีดกันหรือบิดเบือนการค้าหลายกรณี เช่น
  • กรณีที่สหรัฐฯ นำเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการนำเข้ากุ้ง ซึ่งไทยยกเรื่องขึ้นฟ้องใน WTO ร่วมกับมาเลเซีย อินเดีย และปากีสถาน
  • กรณีพิพาทเรื่องน้ำตาล ไทยร่วมกับออสเตรเลีย และบราซิล ฟ้องสหภาพยุโรปที่ให้การอุดหนุนส่งออกน้ำตาล
  • กรณีพิพาทเรื่องไก่หมักเกลือ ไทยและบราซิลขอให้ WTO จัดตั้งคณะผู้พิจารณาเพื่อตัดสินกรณีสหภาพยุโรปจัดประเภท (classification) สินค้าไก่หมักเหลือ (salted meat) ของไทยไว้ภายใต้ประเภทไก่แช่แข็ง (frozen meat) ทำให้สินค้าไก่จากไทยถูกเก็บอากรศุลกากรในอัตราที่ไม่เป็นธรรม
  • กรณีกฎหมาย Byrd Amendment ของสหรัฐฯ ไทยได้ร่วมกับสมาชิก WTO อื่น เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น บราซิล เกาหลี อินเดีย และออสเตรเลีย เป็นต้น ฟ้องสหรัฐฯ เรื่องกฎหมาย Byrd Amendment ที่สหรัฐฯ นำเงินรายได้จากการการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายใน
  • กรณีที่สหรัฐฯ ใช้วิธี zeroing ในการคำนวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและใช้มาตรการ C-Bond ในการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด โดยไทยร่วมกับอินเดียฟ้องสหรัฐฯ ในเรื่องนี้
องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งขึ้นมาอย่างไร
หลักการสำคัญของ WTO
ประเทศไทยกับ WTO
ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTOThe Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com