ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

รู้จัก WTO

องค์การการค้าโลกคืออะไร
ประเทศไทยกับ WTO

ประเทศไทยเป็นสมาชิกก่อตั้ง WTO ในลำดับที่ 59 โดยเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างสูง และได้ใช้ประโยชน์จากกลไกของ WTO บ่อยครั้ง โดยประเทศไทยได้แสดงบทบาทในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งด้านการส่งออกและด้านการให้ความคุ้มครองปกป้องสินค้าและบริการภายในประเทศที่มีความอ่อนไหวภายใต้กรอบ WTO โดยประการสำคัญประเทศไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและ WTO มาโดยตลอดโดยนอกจากจะดำเนินการในนามของประเทศไทยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการหรือผลักดันในประเด็นต่างๆ มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกรายอื่นดำเนินการในลักษณะกลุ่ม อาทิ
  • กลุ่ม ASEAN
  • กลุ่ม APEC
  • กลุ่ม Cairns และกลุ่ม G20 ในการเจรจาสินค้าเกษตร
  • กลุ่ม Enchilada ในการเจรจาการค้าบริการ
  • กลุ่ม AD Friends ในการเจรจากฎระเบียบเกี่ยวกับการทุ่มตลาด
  • กลุ่ม GI Friends ในการเจรจาทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 
องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งขึ้นมาอย่างไร
หลักการสำคัญของ WTO
ประเทศไทยกับ WTO
ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTOThe Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com