ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

รู้จัก WTO

องค์การการค้าโลกคืออะไร

องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งขึ้นมาอย่างไร

WTO จัดตั้งขึ้นตามความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยเป็นผลมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) มีสมาชิกจัดตั้งเริ่มแรก 76 ประเทศ

องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งขึ้นมาอย่างไร
หลักการสำคัญของ WTO
ประเทศไทยกับ WTO
ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTO
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com