รู้จัก WTO

องค์การการค้าโลกคืออะไร

องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งขึ้นมาอย่างไร

WTO จัดตั้งขึ้นตามความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยเป็นผลมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) มีสมาชิกจัดตั้งเริ่มแรก 76 ประเทศ

องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งขึ้นมาอย่างไร
หลักการสำคัญของ WTO
ประเทศไทยกับ WTO
ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTO
bottom banner 2
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com