ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

รู้จัก WTO

องค์การการค้าโลกคืออะไร

องค์การการค้าโลก (WTO) คืออะไร

องค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรเดียวในโลกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี โดยเป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าและจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรียิ่งขึ้น บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้เป็นเวทีในการระงับข้อพิพาท ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และเป็นเวทีในการตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งขึ้นมาอย่างไร
หลักการสำคัญของ WTO
ประเทศไทยกับ WTO
ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTO
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com