ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

รู้จัก คผท.

การก่อตั้งของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
  • เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการรักษาผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้กรอบ WTO
  • เสนอแนะท่าที กลยุทธ์ และให้คำแนะนำในด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความตกลง WTO เพื่อประกอบการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายของรัฐบาล
  • เข้าร่วมประชุม เจรจา รายงานผล ตลอดจนติดตามความคืบหน้า การเจรจาการค้าภายใต้กรอบ WTO
  • การประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยใน WTO
  • ประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประเทศสมาชิกต่างๆ และฝ่ายเลขาธิการของ WTO
  • ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิก
  • ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทย
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำประเด็นกฎหมาย และ เจรจาปัญหาข้อพิพาททางการค้า
  • งานสำคัญอื่นๆ เช่น งานพิธีการทูต (รับเสด็จ) ต้อนรับการเยือนของคณะต่างๆ


ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
รายนามเอกอัครราชทูตอดีตถึงปัจจุบัน

บทความจากหนังสือที่ระลึก 10 ปีกับองค์การการค้าโลก
องค์การการค้าโลกกับคณะผู้แทนถาวรไทย คณะผู้แทนไทยกับองค์การการค้าโลก
โดย ออท. เกริกไกรฯ

สามปีที่องค์การการค้าโลก
โดย ฯพณฯ ศุภชัยฯ

ผลประโยชน์และบทบาทของไทยในกรอบ
องค์การการค้าโลกสำหรับต้นศตวรรษที่ 21

โดย ออท. เกริกไกรฯ

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com