รู้จัก คผท.

การก่อตั้งของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
  • เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการรักษาผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้กรอบ WTO
  • เสนอแนะท่าที กลยุทธ์ และให้คำแนะนำในด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความตกลง WTO เพื่อประกอบการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายของรัฐบาล
  • เข้าร่วมประชุม เจรจา รายงานผล ตลอดจนติดตามความคืบหน้า การเจรจาการค้าภายใต้กรอบ WTO
  • การประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยใน WTO
  • ประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประเทศสมาชิกต่างๆ และฝ่ายเลขาธิการของ WTO
  • ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิก
  • ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทย
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำประเด็นกฎหมาย และ เจรจาปัญหาข้อพิพาททางการค้า
  • งานสำคัญอื่นๆ เช่น งานพิธีการทูต (รับเสด็จ) ต้อนรับการเยือนของคณะต่างๆ


ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
รายนามเอกอัครราชทูตอดีตถึงปัจจุบัน

บทความจากหนังสือที่ระลึก 10 ปีกับองค์การการค้าโลก
องค์การการค้าโลกกับคณะผู้แทนถาวรไทย คณะผู้แทนไทยกับองค์การการค้าโลก
โดย ออท. เกริกไกรฯ

สามปีที่องค์การการค้าโลก
โดย ฯพณฯ ศุภชัยฯ

ผลประโยชน์และบทบาทของไทยในกรอบ
องค์การการค้าโลกสำหรับต้นศตวรรษที่ 21

โดย ออท. เกริกไกรฯ

bottom banner 2
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com