รู้จัก คผท.

การก่อตั้งของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

การก่อตั้งของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

เมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1995) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแทนที่ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT 1947) ไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงแกตต์ตั้งแต่ปี 2525 (ค.ศ. 1982) จึงเข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี 2538 โดยอัตโนมัติ
 
ในช่วงที่การดำเนินงานยังอยู่ภายใต้ความตกลงแกตต์ ไทยมีสำนักงานพาณิชย์ไทย ณ นครเจนีวา เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในฐานะผู้แทนไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงแกตต์ หลังจากมีการจัดตั้ง WTO ขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงาน และมีข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีและคณะกรรมการภายใต้กรอบ WTO รวมถึงปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
รายนามเอกอัครราชทูตอดีตถึงปัจจุบัน

บทความจากหนังสือที่ระลึก 10 ปีกับองค์การการค้าโลก
องค์การการค้าโลกกับคณะผู้แทนถาวรไทย คณะผู้แทนไทยกับองค์การการค้าโลก
โดย ออท. เกริกไกรฯ

สามปีที่องค์การการค้าโลก
โดย ฯพณฯ ศุภชัยฯ

ผลประโยชน์และบทบาทของไทยในกรอบ
องค์การการค้าโลกสำหรับต้นศตวรรษที่ 21

โดย ออท. เกริกไกรฯ

bottom banner 2
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com