ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

รู้จัก คผท.

การก่อตั้งของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

การก่อตั้งของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

เมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1995) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแทนที่ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT 1947) ไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงแกตต์ตั้งแต่ปี 2525 (ค.ศ. 1982) จึงเข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี 2538 โดยอัตโนมัติ
 
ในช่วงที่การดำเนินงานยังอยู่ภายใต้ความตกลงแกตต์ ไทยมีสำนักงานพาณิชย์ไทย ณ นครเจนีวา เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในฐานะผู้แทนไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงแกตต์ หลังจากมีการจัดตั้ง WTO ขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงาน และมีข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีและคณะกรรมการภายใต้กรอบ WTO รวมถึงปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
รายนามเอกอัครราชทูตอดีตถึงปัจจุบัน

บทความจากหนังสือที่ระลึก 10 ปีกับองค์การการค้าโลก
องค์การการค้าโลกกับคณะผู้แทนถาวรไทย คณะผู้แทนไทยกับองค์การการค้าโลก
โดย ออท. เกริกไกรฯ

สามปีที่องค์การการค้าโลก
โดย ฯพณฯ ศุภชัยฯ

ผลประโยชน์และบทบาทของไทยในกรอบ
องค์การการค้าโลกสำหรับต้นศตวรรษที่ 21

โดย ออท. เกริกไกรฯ

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com